Mir halen eis Dierfer a Weeër propper
Gebuer aus enger Biergerinitiativ hunn de Jo a seng " Lucky Anti Littering Ladies “ d‘Jenny, d‘Sonja an d‘Félicie , mat der Ënnerstëtzung vum Schäffen-a Gemengerot souwéi dem Service Technique,dës Sensibiliséierungs-Campagne géint d‘Ëmweltverschmotzung ausgeschafft.
Mir soen dem Josette aus der Galerie " a Wammer " merci fir di schéin Keramikplakaten.
"Mir halen eis Dierfer a Weeër propper"
Mir géifen eis freeën wann Dir bei dëser Aktioun géift matmaachen.
MERCI
Née d‘une initiative citoyenne, Jo et ses “Lucky Anti Littering Ladies“ Jenny,Sonja et Félicie, avec le soutien du collège échevinal et communal ainsi que du service technique, ont élaboré cette campagne de sensibilisation contre la pollution de l‘environnement.
Un grand merci à Josette de la galerie “ a Wammer “ pour les belles affiches en céramique.
<< Gardons propre nos villages et chemins >>
Nous serions heureux si vous participiez à cette action.
MERCI