Wëllkomm / Bienvenue
Pour une meilleure accessibilité avec les transports
en commun jusqu’à la région du Lac de la Haute-Sûre

Aktuelles / Actualités
18/05/2021 - Park & Ride um Hareler Poteau ass an der Chamber als Beispill genannt ginn

Deputéierten André Bauler

22/03/2021 - Äntwert vum Minister Bausch an Turmes op d'Petitioun 1506
Réponse des ministres Bausch et Turmes au sujet de la pétition 1506
Entrevue entres les communes de Boulaide, d'Esch/Sûre et du Lac de la Haute-Sûre avec le Ministère de la Mobilité le 25/01/2021 - Participants:
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics : M. Alex Kies - Chargé de direction, M. Sergio Prado - Responsable RGTR,- M. Yan Steil - Planification de la mobilité
Commune du Lac de la Haute-Sûre: M. René Michels - Bourgmestre, M. Marco Koeune - Echevin
Commune d'Esch-sur-Sûre : M. Franco Pereira
Commune de Boulaide : M. Jeff Gangler - Echevin, M. Antoine Nanquette - Echevin

Mer haten de Mëtteg zu Bauschelt e konstruktiven Austausch am Kader vum Aarbechtsgrupp dee geschaaf gouf betreffend enger besserer Ubannung an der Stauséiregioun.
Merci de Vertrieder vum Transportministère, de Genemgenvertrieder Stauséigemeng, Esch Sauer a Bauschelt.
Eng weider Entrevue wäert an noer Zukunft stattfannen
M. Alex Kies - Chargé de direction, M. Sergio Prado - Responsable RGTR, M. Yan Steil - Planification de la mobilité, M. René Michels - Bourgmestre, M. Marco Koeune - Echevin, M. Franco Pereira, M. Jeff Gangler - Echevin, M. Antoine Nanquette - Echevin
M. Alex Kies - Chargé de direction, M. Sergio Prado - Responsable RGTR, M. Yan Steil - Planification de la mobilité, M. René Michels - Bourgmestre, M. Marco Koeune - Echevin, M. Franco Pereira, M. Jeff Gangler - Echevin, M. Antoine Nanquette - Echevin
Article de presse -> Reporter.lu du 21/01/2021
Groupe de travail avec le Ministère des transports - Réunion du 18/01/2021 annulé
Nouvelle réunion fixée au 25/01/2021
Lëtzebuerger Wort 27/11/2020
RGTR an äerer Regioun, Livestream 25/11/2020 um 19h00
Voici les horaires des nouvelles lignes de bus (source: Marché Public Réfome RGTR)
Lot 11
120 Aller Wiltz - Redange
120 Aller Wiltz - Redange
120 Retour Redange - Wiltz
120 Retour Redange - Wiltz
121 Aller Wiltz - Redange
121 Aller Wiltz - Redange
121 Retour Redange - Wiltz
121 Retour Redange - Wiltz
140 Aller Wiltz - Troisvièrges
140 Aller Wiltz - Troisvièrges
140 Retour Troisvièrges - Wiltz
140 Retour Troisvièrges - Wiltz
141 Aller Wiltz - Rambrouch
141 Aller Wiltz - Rambrouch
141 Retour Rambrouch - Wiltz
141 Retour Rambrouch - Wiltz
142 Aller Wiltz - Oberwampach
142 Aller Wiltz - Oberwampach
142 Retour Oberwampach - Wiltz
142 Retour Oberwampach - Wiltz
Lot 17
146 Aller Wiltz - Kautenbach
146 Aller Wiltz - Kautenbach
146 Retour Kautenbach - Wiltz
146 Retour Kautenbach - Wiltz
148 Aller Wiltz - Bavigne
148 Aller Wiltz - Bavigne
148 Retour Bavigne - Wiltz
148 Retour Bavigne - Wiltz
Lot 4
130 Aller Ettelbruck - Bastogne
130 Aller Ettelbruck - Bastogne
130 Retour Bastogne - Ettelbruck
130 Retour Bastogne - Ettelbruck
131 Aller Ettelbruck - Arsdorf
131 Aller Ettelbruck - Arsdorf
131 Retour Arsdorf - Ettelbruck
131 Retour Arsdorf - Ettelbruck
132 Aller Ettelbruck - Kuborn
132 Aller Ettelbruck - Kuborn
132 Retour Kuborn - Ettelbruck
132 Retour Kuborn - Ettelbruck
133 Aller Ettelbruck - Esch-sur-Sûre
133 Aller Ettelbruck - Esch-sur-Sûre
133 Retour Esch-sur-Sûre - Ettelbruck
133 Retour Esch-sur-Sûre - Ettelbruck
134 Aller Ettbelbruck - Heiderscheid
134 Aller Ettbelbruck - Heiderscheid
134 Retour Heiderscheid - Ettelbruck
134 Retour Heiderscheid - Ettelbruck
135 Aller Ettelbruck - Michelau
135 Aller Ettelbruck - Michelau
135 Retour Michelau - Ettelbruck
135 Retour Michelau - Ettelbruck
136 Aller Ettelbruck - Consthum
136 Aller Ettelbruck - Consthum
136 Retour Consthum - Ettelbruck
136 Retour Consthum - Ettelbruck
Lot 3 - Centre Etoile / Stäreplaz
901 Aller Centre Etoile - Martelange
901 Aller Centre Etoile - Martelange
901 Retour Martelange - Centre Etoile
901 Retour Martelange - Centre Etoile
902 Aller Centre Etoile - Bigonville
902 Aller Centre Etoile - Bigonville
902 Retour Bigonville - Centre Etoile
902 Retour Bigonville - Centre Etoile
903 Aller Centre Etoile - Bilsdorf
903 Aller Centre Etoile - Bilsdorf
903 Retour Bilsdorf - Centre Etoile
903 Retour Bilsdorf - Centre Etoile
904 Aller Centre Etoile - Redange
904 Aller Centre Etoile - Redange
904 Retour Redange - Centre Etoile
904 Retour Redange - Centre Etoile
En date du 23 septembre 2020 la Commission des Pétitions a jugé utile de demander une prise de position au sujet de la pétition 1506 :
- Ministre François Bausch, Minstre de la Mobilité et des Travaux publics
- Ministre Claude Turmes, Ministre de l'Aménagement du territoire
Ici le suivi de la pétition sur le site de la Chambre des Députés -> Pétition 1506
Entrevue avec le Ministre François Bausch le 16 septembre 2020
Suite à la réunion avec le Ministre, un groupe de travail sera créé afin de trouver des solutions pour améliorer les transports en commun dans la région du Lac de la Haute-Sûre.
Remise des signatures à Monsieur Fernand Etgen,
Président de la chambre des députés le 30 juillet 2020
Reservéiert är Platz op de Plagen elo Online
oder mat der Eisléck App vum Office Régional du Tourisme Eisléck

Réserver votre place sur les plages en ligne
ou via l'application "'Eisléck App"


Site internet: www.visit-eislek.lu
Application "Eisléck APP"
Merci am viraus, fir de Respekt vun Natur a Mënsch bei ärer Visit an eiser Regioun.
Merci d'avance, pour le respect de la nature et de tous lors de votre visite dans notre région.

Entrevue mam Minister Bausch
D'Gemengen Bauschelt, Esch Sauer an d'Stauséigemeng hunn eng Entrevue zougesoot kitt
beim Minister vun der Mobilitéit an ëffentlech Aarbeschten dem François Bausch fir iwwert Verkéierskonzept an der Regioun ze schwätzen.
Dës ass virgesinn den 16. September 2020
Les communes de Boulaide, d'Esch-sur-Sûre et Lac de la Haute-Sûre
ont obtenu une entrevue auprès du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch, pour discuter du concept de la mobilité dans la région du Lac de la Haute-Sûre.
Cette entrevue et planifier pour le 16 septembre 2020.
Zesumme stoe fir eis Waasserregioun
Ëffentlech Petitioun leeft nach schrëftlech bis den 30. Juli 2020
Artikel aus dem Lëtzebuerger Journal vum 6. Mee 2020
Artikel aus dem Lëtzebuerger Journal vum 6. Mee 2020
Lieserbréif aus dem Wort vum 8. Mee 2020
Lieserbréif aus dem Wort vum 8. Mee 2020
Lieserbréif aus dem Wort vum 13. Mee 2020
Lieserbréif aus dem Wort vum 13. Mee 2020