Firwaat ass dës Ubannung esou wichteg fir eis Regioun
Eng direkt a Komfortabel Ubannung vun der Stauséiregioun un d’Haaptzentre vum Land wäert eng Verkéiersberouegung mat sech bréngen an e positiven Effekt op Liewesqualitéit fir d’Awunner bedeiten.
Hei brauch e just un d’Parkingsproblematik op de Stauséiplagen am Summer ze denken, wou dës direkt Buslinnen een Deel vun der Léisung konnte sinn.
Mat engem einfachen a schnellen Accès a Stad, kënne vill Leit aus eiser Regioun vun dëse Buslinne profitéiere fir op d’Aarbecht, an d’Schoulen, D’Lycéeën, Weiderbildungszentren oder fir vun de Sport-, Kultur- a Fräizäitaktivitéiten an der Stad ze Profitéieren.
Eng Express Buslinn ass nämlech eng Schnell, Präiswäert a Komfortabel alternativ zum Auto, déi an Zukunft vu Méindes bis Sonndes a Feierdeeg vu moies 5 Auer bis Owes 1 Auer wäert fueren.

Firwat Expresslinne bis an den Naturpark Öewersauer vun der Stäreplaz?
🚌 Expresslinn fiert am Stonnen an zwee Stonnentakt
🚌 Expresslinn fiert vu moies 5h00 bis 1h00 an der Nuecht
🚌 Einfach a sécher Ubannung zwëchen der Stäreplaz an dem Naturpark Öewersauer
🚌 Einfach Ubannung zwëche Miersch an dem Naturpark Öewersauer mat Wiessel zu Räichel
Duerch d’Reorganisatioun fueren an Zukunft Buse vu Méindes bis Sonndes an och Feierdeeg.
Virdeeler fir Bevëlkerung aus dem Naturpark an de Stied Miersch a Lëtzebuerg:
🚌 Méi Ausbildungsméiglechkeeten : spezifesch Ausbildungen (Erzéier am LTPES zu Miersch), aner Beruffer déi an der Stad ugebueden ginn, Sportslycée, ...
🚌 Accès op Weiderbildung : Chambre des Métiers a Chambre des Salariés an an Instituter aus der Stad
🚌 Accès op den Aarbechtsmaart : Pendler, Schoulofbriecher wou haaptsächlech an der Restauratioun oder Commercen Aarbecht fannen
🚌 Spezifesch Sport-, Kultur- a Fräizäitaktivitéiten déi just an der Stad ugebuede ginn
🚌 Accès Gesondheetsversuergung déi duerch Kompetenzzentre just nach op puer Sitë sinn
🚌 Aner Grënn : Ministère an Administratioun, Nationalbibliothéiken a Versammlungen déi op engem Zentralenpunkt ofgehale ginn
...
Der Dammen an Hären,
Léif Matbierger aus der ganzer Régioun,
De Gemengerot vun der Gemeng Bauschelt hot sech an déne leschte Wochen ganz intentsiv and kritisch mat den Virschléi vum Transportministär a punkte Réorganisatioun vun den Buslinnen bei eis an der Régioun beschäftigt. Mer sen zum Schluss komm, dass eis Régioun am Moment nik kann mat dém Virschlag d'accord ka sën an hun duerfir néi Iddien ausgeschaft.
Mer sen der Ménung, dass eisen néien Virschlag zu enger substantieller Valorisatioun vun eiser ganzer Stauséirégioun kann bäidroen an e réelle PLUS fir eis Bierger duerstellt. Wéi gesot huet sech den ganze Gemengerot hei ganz aktiv abruecht, besonnesch wëll ech iewer dem Jeff an dem Antoine Merci soen, fir déi grouss Méi , déi sie sech hei gemét hun.
Mer bieden Iech also w.e.g.
ENNERSCHREIFT EIS PETITIOUN
esou, dass mer dat erhofften Gewicht bei dénen Verantwortlichen kréien.
Mer als Gemengerot vun der Gemeng Bauschelt an eis ganz Régioun soen Iech villmols Merci.
René Daubenfeld
Buergermeeschter Gemeng Bauschelt
Mesdames, Messieurs, Chèrs concitoyens,

Le conseil communal de la commune de Boulaide s’est penché très activement et critique sur les nouvelles propositions en matière de réorganisation des transports publics dans notre région, avec comme conclusion que notre région ne peut pas être d’accord avec les propositions faites. C’est pour cette raison que nous avons développés de nouvelles idées en la matière.
Nous sommes d’avis que notre proposition apportera une valorisation substantielle pour notre région et qu’elle apporte un réel PLUS pour ses habitants.
Comme cité avant, le conseil communal entier a travaillé à l’élaboration de ce document mais je voudrais remercier spécialement nos collègues Jeff et Antoine qui se sont données beaucoup de peine dans ce dossier.
Nous vous prions donc,

SIGNER svp NOTRE PETITION.

C’est seulement de cette manière que nous espérons avoir le poids nécessaire auprès des instances étatiques.
Tous les membres du conseil communal de la commune de Boulaide et notre région entière, vous remercient vivement de votre collaboration.

René Daubenfeld
Bourgmestre de la commune de BoulaideDie sicht der Jugend und und zum Thema Jugendarmut im Ländlichenraum
Aus der sicht der Jugend
Aus der sicht der Jugend
Aus der sicht der Jugend
Aus der sicht der Jugend
Jugendarmut
Jugendarmut
Constats et élements chiffrés
Spécialisation des services hospitaliers
Spécialisation des services hospitaliers
Formation continue et lycées spécialisés
Formation continue et lycées spécialisés
Elements chiffrés et évolution
Elements chiffrés et évolution
Elements chiffrés et évolution
Elements chiffrés et évolution
Réseau ferroviaire moins attractif depuis l'ouest
Réseau ferroviaire moins attractif depuis l'ouest